Mga batas ng mga dating pamahalaan

Posted by / 24-Mar-2017 11:18

Mga batas ng mga dating pamahalaan

Kanila lamang Kami ay naniniwala na ang mga tao ay nararapat umapela sa batas sibil upang iwasto ang lahat ng pang-aapi at karaingan, kung saan ang pansariling pang-aabuso ay ipinataw o ang karapatan sa ari-arian o ang pagkatao ay pinanghimasukan, kung saan ang mga batas ay umiiral upang pangalagaan ang gayon din; subalit kami ay naniniwala na ang lahat ng tao ay mabibigyang-katwiran sa pagtatanggol ng kanilang sarili, kanilang mga kaibigan, at ari-arian, at ang pamahalaan, mula sa mga labag sa batas na pagsalakay at mga panghihimasok sa lahat ng tao sa panahon ng kagipitan, na kung saan ang mabilisang pag-aapela ay hindi magagawa sa mga batas, at kaginhawaan ay maidulot.

ipangaral ang ebanghelyo sa mga bansa ng mundo, at balaan ang mabubuti na iligtas ang kanilang sarili mula sa katiwalian ng sanlibutan; subalit kami ay hindi naniniwala na makatarungang makialam sa mga alipin, ni ipangaral ang ebanghelyo, o binyagan sila salungat sa kagustuhan at kahilingan ng kanilang mga panginoon, o makialam o sila ay impluwensiyahan kahit gaano upang di-masiyahan sa kanilang mga kalagayan sa buhay na ito, sa gayong paraan ay isinusuong sa panganib ang buhay ng mga tao; ang mga ganitong panghihimasok ay pinaniniwalaan naming labag sa batas at di-makatarungan, at mapanganib sa kapayapaan ng bawat pamahalaan na pahintulutan ang mga tao na malagay sa pagkaalipin.

To qualify for the socialized housing program, a beneficiary: a) Must be a Filipino; b) Must be an underprivileged and homeless citizen, as defined in Section 3 of this Act; c) Must not own any real property whether in the urban or rural areas; and d) Must not be a professional squatter or a member of squatting syndicates. To qualify for the socialized housing program, a beneficiary: a) Must be a Filipino; b) Must be an underprivileged and homeless citizen, as defined in Section 3 of this Act; c) Must not own any real property whether in the urban or rural areas; and d) Must not be a professional squatter or a member of squatting syndicates.

DAGDAG NA PARAGRAPH: These requirements are exclusive and any person who possesses them is entitled to registration as a beneficiary of the socialized housing proqram and may not be excluded based on any other grounds or consideration.” SEC 28. Eviction or demolition as a practice shall be discouraged.

Kami ay naniniwala na ang lahat ng tao ay may pananagutan na pagtibayin at itaguyod ang kani-kanilang mga pamahalaan kung saan sila naninirahan, habang pinangangalagaan sa kanilang likas at hindi maikakait na mga karapatan ng mga batas ng mga gayong pamahalaan; at yaong panunulsol at paghihimagsik laban sa pamahalaan ay di nararapat sa bawat mamamayang sa ganito pinangangalagaan, at nararapat na parusahan nang naaayon; at na ang lahat ng pamahalaan ay may karapatang magpatupad ng mga batas na sa kanilang sariling paghuhusga ay kinalkulang pinakamahusay upang tiyakin ang kapakanan ng madla; at gayon man, kaalinsabay nito, pinamamalaging banal ang kalayaan ng budhi.

Kami ay naniniwala na ang bawat tao ay nararapat igalang sa kanyang katayuan, tulad ng mga pinuno at hukom, na itinalaga para sa pangangalaga sa mga walang malay at pagpaparusa sa mga nagkasala; at sa mga batas ang lahat ng tao ay nararapat gumalang at magpitagan, dahil kung wala ang mga ito ang kapayapaan at pagkakaisa ay mahahalinhan ng kaguluhang pambansa at sindak; ang mga batas ng tao ay itinatag para sa malinaw na layuning pangalagaan ang ating mga kapakanan bilang mga tao at bansa, sa pagitan ng tao at tao; at mga banal na batas na ibinigay ng langit, nag-aatas ng mga alituntunin na may kinalaman sa espirituwal na bagay, para sa pananampalataya at pagsamba, na kapwa pananagutan ng tao sa kanyang Tagapaglikha.

In the implementation of such program the State shall respect the rights of small property owners.

Sa madali’t sabi, inuutusan ng Section 9 ang pamahalaan na patuloy na magsagawa ng mga programang pabahay at itaguyod ang Urban Land Reform upang mabigyan ang mga mahihirap at walang-bahay na mamamayan ng sumusunod na serbisyo: Ang tanong ngayon – Nagtagumpay ba ang UDHA sa pagkamit sa mga tunguhin nito?

Sa pamamagitan ng mga mekanismong itinakda sa UDHA, nilayon ng mga may-akda ng batas na bigyang-solusyon ang ilang dekada nang problema sa pabahay sa kalunsuran.

Kami ay hindi naniniwala na makatarungang isama ang pangrelihiyong kapangyarihan sa pamahalaang sibil, na kung saan ang isang pangrelihiyong samahan ay pinagyayaman at ang iba pa ay pinagbabawalan nito sa mga espirituwal na pribilehiyo, at ang mga pansariling karapatan ng mga kasapi nito, bilang mga mamamayan, ay ipinagkakait.

Kami ay naniniwala na ang lahat ng pangrelihiyong samahan ay may karapatang harapin ang kanilang mga kasapi dahil sa di-wastong asal, alinsunod sa mga alituntunin at pamamalakad ng nasabing mga samahan; kung ang mga pagharap ay para sa pakikipagkaibigan at mabuting katayuan; subalit kami ay hindi naniniwala na ang anumang pangrelihiyong samahan ay may karapatang litisin ang mga tao sa karapatan sa ari-arian o buhay, upang kunin sa kanila ang mga pandaigdig na ari-arian, o ilagay sila sa panganib maging buhay o bisig, o magpataw sa kanila ng anumang pangkatawang kaparusahan.

Parang hindi tuloy isinasaalangalang ng batas ang iba pang mga kadahilanan sa likod ng problema sa kawalahan ng pabahay.

Layon din ng HB 6111 na ibalik ang mga mahahalagang karapatan ng mga komunidad ng maralita sa pamamagitan ng pag-amyenda sa mga sumusunod na prubisyon ng UDHA: SEC. Eligibility Criteria for Socialized Housing Program Beneficiaries. Eligibility Criteria for Socialized Housing Program Beneficiaries.

mga batas ng mga dating pamahalaan-75mga batas ng mga dating pamahalaan-90mga batas ng mga dating pamahalaan-22

Ilang mahalagang halimbawa ng mga mekanismong ito ay ang: Binuo ang UDHA dahil, ayon na rin sa ilang pandaigdigang kasunduan at sa mismong mga batas ng Pilipinas, obligado ang pamahalaan na proteksiyunan ang karapatan ng mga mamamayan nitong maralitang taga-lungsod.